Vrtić Pčelica

Kategorija:

Opis proizvoda

Javna ustanova “Djeca Sarajeva” je institucija od posebnog društvenog značaja koja se bavi odgojem, obrazovanjem, smještajem i brigom o djeci uzrasta od prve godine života do polaska u školu i na specifičan način doprinosi ostvarivanju jedinstvenog cilja odgoja i obrazovanja tj. svestranog razvoja ličnosti, njenog osposobljavanja za kreativan odnos prema stvarnosti i slobodno ispoljavanje individualnosti.

Opći cilj predškolskog odgoja i obrazovanja je osigurati optimalne i jednake uslove da svako dijete od rođenja do polaska u školu, razvija i ostvaruje svoje pune potencijale i kompetencije kroz različite vidove kvalitetnog i profesionalno autonomnog institucionalnog i vaninstitucionalnog predškolskog odgoja i obrazovanja.
U skladu sa najnovijim naučnim dostignućima neophodno je najmlađoj populaciji osigurati uslove za optimalan tjelesni, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj.

Opći ciljevi odgoja i obrazovanja proizilaze iz opće prihvaćenih, univerzalnih vrijednosti demokratskog društva, te vlastitih vrijednosnih sistema zasnovanih na specifičnostima nacionalne, povijesne, kulturne i vjerske tradicije naroda i nacionalnih manjina koji žive u Bosni i Hercegovini.

Predškolski odgoj i obrazovanje karakterišu sljedeći principi:

humanistički razvojni princip,
princip profesionalne autonomnosti i stručne odgovornosti,
princip demokratičnosti;
Poslovi i zadaci planirani u Programu Javne Ustanove “Djeca Sarajeva” zasnovani su na:

Zakonu o javnim ustanovama;
Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju;
Zakonu o stalnom stručnom usavršavanju;
Primarnom programu odgojno-obrazovnog rada sa djecom predškolskog uzrasta;
Osnovama Programa odgojno-obrazovnog rada sa djecom predškolskog uzrasta;
Programu rada Javne Ustanove “Djeca Sarajeva”;
Kraćim specijaliziranim programima;
Programu o zaštiti NUS-a;
Deklaraciji Konvencije UN o pravima djeteta;
Specijalni i kompenzacioni program;
Prioritetne aktivnosti Javne ustanove “Djeca Sarajeva”  usmjerene su na:

stalno unapređenje cjelokupnog procesa rada i zalaganje na organizovanju što stimulativnije sredine u kojoj dijete može najpotpunije zadovoljiti svoje potrebe i interesovanja kroz opšte, posebne i konkretne zadatke odgojno-obrazovnog rada planirane u godišnjem programu rada;
primjeni raznovrsnih metoda i oblika rada kroz tematsko planiranje, gdje se pronalaze logičke i sadržajne veze između odgojno-obrazovnih oblasti,
realizaciju različitih kraćih i specijaliziranih programa;
kontinuirano usavršavanje odgajatelja, medicinskih sestara i stručnih saradnika;
saradnja sa lokalnom zajednicom u cilju kvalitetnog integrisanja i promovisanja predškolskog odgoja i obrazovanja na svim nivoima lokalne zajednice i prezentacije kulturnih, obrazovnih i odgojnih aktivnosti ustanove na području Općina i Grada,
saradnju vrtića i porodice;

Ocjene

Trenutno nema ocjena.

Dodaj ocjenu

Dodaj ocjenu

Budite prvi koji ce ostaviti ocjenu za ovu Ponudu. “Vrtić Pčelica”

Registrujte se kao Ponuđač